Warning: include(/home/content/s/i/x/sixline/html/top22.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/tips/index.php on line 3

Warning: include(): Failed opening '/home/content/s/i/x/sixline/html/top22.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/html/tips/index.php on line 3

STATISTICS OF NUMBERS


 • เราเป็นกลุ่มผู้ศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย หรือการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในทางผิดกฏหมายของประเทศ
 • เราเสนอข้อมูลโอกาสทางสถิติจริง ของผลการออกสลากฯในอดีต เพื่อหาความน่าจะเป็นในผลการออกสลากฯในงวดต่าง ๆ
 • การตีความในข้อมูลที่เรานำเสนอ ท่านสามารถศึกษาได้จาก Pattern ของกราฟในอดีต ซึ่งควรอยู่ในดุลยพินิจของท่านเอง

 • Thailand Lottery

  Result Statistic

  Statistic Donut
  Viewing Recommendation : 800 x 600 on IE 4 or better browser.
  Copyright @ 2000 Sixline.com, Inc. All rights reserved.
  Contects :webmaster@sixline.com