STATISTICS OF NUMBERS


 • เราเป็นกลุ่มผู้ศึกษาข้อมูลเชิงสถิติ ซึ่งจะไม่รับผิดชอบ ความเสียหาย หรือการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในทางผิดกฏหมายของประเทศ
 • เราเสนอข้อมูลโอกาสทางสถิติจริง ของผลการออกสลากฯในอดีต เพื่อหาความน่าจะเป็นในผลการออกสลากฯในงวดต่าง ๆ
 • การตีความในข้อมูลที่เรานำเสนอ ท่านสามารถศึกษาได้จาก Pattern ของกราฟในอดีต ซึ่งควรอยู่ในดุลยพินิจของท่านเอง

 • Result Statistic

  Statistic Donut
  Viewing Recommendation : 800 x 600 on IE 4 or better browser.
  Copyright @ 2000 Sixline.com, Inc. All rights reserved.
  Contects :webmaster@sixline.com